Tietosuoja

1. Rekisterinpitäjä ja käsittelijä
Wisematic Oy
puhelin: +358 50 529 2757
sähköposti: kontakt@wisematic.com

2. Rekisterin nimi
Asiakas- ja markkinointirekisteri

3. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on asiakassuhde. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on asiakassuhteen ylläpito, yhteydenpito asiakkaisiin, markkinointi tai muu vastaava toiminta. Henkilötietoja ei käytetä profilointiin tai automatisoituun päätöksentekoon

4. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennettavia tietoja voivat olla: henkilön nimi, asema, yritys/organisaatio, yhteystiedot (osoite, puhelin, sähköpostiosoite), www-osoitteet, laskutustiedot, tiedot tilatuista tuotteista tai palveluista. Tietoja säilytetään kunnes henkilötieto todetaan liiketoiminnan kannalta tarpeettomaksi.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. sähköpostitse, puhelimitse, www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista sekä muista tilanteista, joissa asiakas on luovuttanut tietojaan.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto
Tietoja ei myydä, välitetä tai muuten luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille muutoin kuin jäljempänä on määritelty. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Tietoja voidaan luovuttaa markkinointiyhteistyöhön valikoiduille kumppaneille. Tällaiset kolmannet osapuolet eivät saa käyttää tietoja muihin tarkoituksiin ja tietojen käsittelyltä edellytetään vastaavaa huolellisuutta. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja käsiteltävät tiedot on suojattu asianmukaisesti salasanoilla. Rekisteritietoon on pääsy vain rekisterin ylläpitäjällä tai sellaisella nimetyllä  työntekijälle, jonka työhön rekisteritiedon käsittely kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus tiedon korjaamiseen tai poistamiseen
Jokaisella rekisterissämme olevalla henkilöllä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet tarkistaa hänestä rekisteriin tallennetut tiedot, ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista, puutteellisen tiedon täydentämistä tai tietojen poistamista. Kaikki tietoihin liittyvät pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä vastaa pyyntöön EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.